Naše projekty

Misia

Misia - naša zodpovednosť?

Keď Pán Ježiš odchádzal z tejto zeme, povedal niekoľko dôležitých odkazov svojim učeníkom. Evanjelista Marek to zaznamenal takto: "Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený a ten, kto neuverí, bude odsúdený." (Marek 16:15-16)
Evanjelista Matúš vníma iný dôraz, preto píše takto: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Preto iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen." (Matúš 28:18-20)
Evanjelista Lukáš píše: "… a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, odkiaľ nebudete odiati do moci z výsosti." (Lukáš 24:47-49) "… prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme." (Skutky 1:8)

V skutočnosti je to jedno a to isté posolstvo, len dôraz je odlišný. Pán Ježiš svojim učeníkom dáva prikázanie, aby išli do celého sveta, ( počnúc od svojho mesta a regiónu cez iné susedné regióny a tak systematicky zasiahnuť všetky krajiny sveta). Pán Ježiš ich neposiela na prechádzku alebo ako turistov na obhliadku kultúrnych pamiatok, ale chce, aby tam boli jeho vyslancami (svedkami). Vyslanec musí vedieť, kto ho posiela, kde má ísť, a zámer, prečo tam má byť. Pán Ježiš má pre nich jasné poslanie, misiu, ktorú majú splniť. Majú kázať evanjelium (radostnú správu o možnosti pokánia a odpustenie hriechov v Ježišovom mene) každému jednotlivcovi. Keď niekto pozitívne zareaguje na evanjelium (uverí), majú ho na znamenie jeho viery v Pána Ježiša Krista pokrstiť a učiť ho uplatňovať do života všetko, čokoľvek im on prikázal. Evanjelium musí zasiahnuť nie len jednotlivcov, ale aj všetky národy, preto poslanie nie je splnené, pokým nebudú činení učeníci medzi všetkými národmi. Keď Pán Ježiš hovorí: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi, … ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. (Mt 28,18 a 20) ubezpečuje svojich učeníkov, že majú všetky predpoklady splnené na to, aby boli úspešní. Aj keď od nich žiadal veľké veci, predsa od nich nežiada nemožné. Je síce nemožné urobiť to vo svojej sile, ale v moci Svätého Ducha, ktorého im zasľúbil a posla, to bolo možné.

Učeníci Pána Ježiša a taktiež i celá raná cirkev toto prikázanie zobrali veľmi vážne a úlohu vo svojej generácii splnili. Nebolo to jednoduché a ľahké, mnohí z nich aj martýrskou smrťou zomreli, ale v konečnom dôsledku celá Rímska ríša a všetky národy, ktoré boli v nej, počuli o Ježišovi Kristovi, mali možnosť sa skrze neho zmieriť s Bohom.

Pán Ježiš ani dnes nezmenil svoju stratégiu. Založil a buduje svoju cirkev tak, aby mohla naplniť jeho poverenie aj v tejto generácii. Aj my, ak vyznávame, že sme jeho učeníci a patríme do jeho cirkvi, máme to isté poslanie, tú istú úlohu. Teraz je ťah na nás, aby sme aj my v našej generácii urobili to, čo nám Pán prikázal. To nie je úloha pre niekoľko špeciálnych jednotlivcov (nadšencov alebo vzbúrencov). To nie je úloha pre profesionálov - misionárov. Na to nepotrebujeme zakladať paracirkevné misijné organizácie. To je zodpovednosť cirkvi, miestnych zborov. To je naša zodpovednosť! Niekedy sa mi zdá, že radšej dáme nejaké peniaze na misiu, ako by sme zobrali zodpovednosť a robili to, čo nám Pán prikázal.

Keď mi bola zverená zodpovednosť za domácu a zahraničnú misiu, začal som skúmať víziu ACS a jej plnenie za posledných 10 rokov. Zistil som, že nám Pán Ježiš jasne povedal, čo je jeho vôľa pre nás. Uvedomili sme si, že Boh chce, aby ACS mala 50%-ný ročný rast počtu členov a taktiež, aby každý zdravý zbor založil každý rok jeden nový zbor a staral sa o neho tri roky, pokým aj on nebude schopný robiť to isté. Preto bol kladený silný dôraz na evanjelizáciu a budovanie nových pracovníkov. Videli sme, že musíme zasiahnuť všetky krajské a okresné mestá a mestá nad 10000 obyvateľov. Mnohé zbory túto víziu a výzvu zobrali vážne a cirkev rapídne rástla čo do počtu nových členov, ale aj zborov. V minulom období bol dávaný silný dôraz na vnútornú misiu, (čo sa aj vyplatilo), pokým zahraničná misia bola v úzadí. (Je zaujímavý aj ten fakt, že donedávna sme boli tak zamestnaní prácou do vnútra, že nám unikala zodpovednosť za Slovákov v zahraničí. O potrebe a zodpovednosti zasiahnuť aj iné národy sa vôbec nehovorilo.)

Uvedomil som si, že ak chceme naplniť Božiu vôľu pre ACS, musia sa mnohé veci zmeniť aj vo vnútri aj navonok. Potrebujeme sa vrátiť ku pôvodnej vízii a rozpracovať stratégiu pre pokračovanie jej plnenia. Ako cirkev potrebujeme získať širšie misijné povedomie a ochotu naplniť Božiu víziu pre nás. Potrebujeme prekročiť svoj tieň. Potrebujeme prekročiť hranice nie len geografické ale aj demografické. Potrebujeme prekročiť etnické, kultúrne a taktiež i sociálne hranice. Uvedomujem si, že dôraz na domácu a zahraničnú misiu musí byť vyvážený. Slováci a iné etniká na Slovensku musia byť zasiahnuté evanjeliom. Slováci v zahraničí a iné národy sa musia taktiež stať objektom nášho záujmu. Každý zdravý zbor bude musieť dozrieť k tomu, aby sa modlitebne, finančne a taktiež prakticky postavil za nejaký misijný projekt. Je čas začať prípravu na vysielanie misionárov.

Pre naplnenie vízie pre ACS a jej misiu vnímam nasledovné konkrétne potreby:

1. Potreba jednotnej, spoločnej platformy pre misiu
a. Spoločná vízia pre zasiahnutie celého Slovenska
b. Spoločná stratégia práce
c. Spoločný výskum (prieskum), zmapovanie situácie
d. Zjednotené modlitebné hnutie
e. Mobilizácia všetkých možných zdrojov pre misiu (zbory, pastori, vodcovia, veriaci,…)

2. Koordinácia vnútornej misie
a. Spolupráca na zakladaní zborov na Slovensku
b. Spolupráca na zasiahnutí etnických skupín na Slovensku
c. Spolupráca na zasiahnutí miest na Slovensku
d. Spolupráca na zasiahnutí rôznych vekových, sociálnych a kultúrnych skupín

3. Koordinácia zahraničnej misie
a. Spolupráca na zasiahnutí Slovákov a iných národov pre Krista
b. Spolupráca pri krátkodobej a dlhodobej misii

4. Založenie špecifických misijných tímov a stredísk

5. Založenie systematickej výchovy a vzdelávania pre misiu

6. Vytvorenie platformy pre samofinancovanie misie

Ako misijný odbor sme už mnohé z týchto potrieb začali systematicky napĺňať. Založili sme misijné hnutie JOEL, založili sme misijné stredisko JOEL, publikujeme misijný časopis JOEL INFO, organizujeme Misijné konferencie, vysielame misijné tímy do zahraničia, atď. Predsa vieme, a každý z nás si to uvedomuje, že misia nie je záležitosť len nejakej skupiny či odboru. Misia je zodpovednosť všetkých nás, všetkých zborov. Preto Vás všetkých vyzývam k tomu, aby sme vážne zobrali svoje poslanie, k tomu, aby každý zbor mal aspoň jeden projekt domácej a zahraničnej misie a vyslal aspoň jedného misionára.

Pán Ježiš povedal: "Žatvy je mnoho, pracovníkov je málo. Preto proste Pána žatvy že by vyslal robotníkov do svojej žatvy." (Matúš 9:37-38)

Štefan Pap
zástupca biskupa pre misiu