Naše projekty

Zakladanie zborov

V marci 2004 sa RC na svojom zasadnutí rozhodla prijať spoluprácu s kresťanskou organizáciou Next Level International (ďalej NLI) z Anglicka. Víziu NLI, ktorej riaditeľom je Ian Green definujú tri základné piliere, a to - pomôcť v spolupráci s miestnymi cirkvami a zbormi krajinám strednej a východnej Európy. V rámci ACS bude táto spolupráca prebiehať na dvoch úrovniach a to:
1. Každých 9 mesiacov bude prebiehať týždenné vzdelávanie pastorov ACS s manželkami, pri ktorom bude NLI zabezpečovať vyučujúcich zo zahraničia. Prvé takéto stretnutie bolo v novembri 2005 v Jasnej pod Chopkom. Témy pojednávali o jednote, práci Ducha Svätého, vodcovstve. Tieto témy boli zamerané prakticky, takže po skončení seminárov bol vytvorení priestor pre malé skupinky, v ktorých sa mohlo diskutovať o danej téme. Vyučujúci boli z USA a Kanady. Tohto vzdelávania sa zúčastnili aj potencionálni zakladatelia zborov s manželkami.
2. Tá druhá úroveň spočíva v tom, že RC ACS v spolupráci s materskými zbormi a NLI vybrala niekoľko miest na Slovensku, v ktorých by sme chceli z Božej milosti založiť nové zbory. Sú to: Slavošovce, Brezno, Trenčín, Nitra, Komárno, Trnava a Hlohovec (v Hlohovci je už založený zbor, ale táto spolupráca s NLI by mala pomôcť tomuto zboru preraziť ďalej).

Od apríla 2006 po dobu troch rokov sa začne pre týchto potencionálnych zakladateľov zborov systematické vzdelávanie v dvojdňových sústredeniach. Tieto sústredenia budú asi sedemkrát do roka.
NLI sprostredkuje kontakt medzi zbormi v zahraničí a každým z týchto sedem miest. Z týchto zborov v zahraničí sa počas troch rokov budú vysielať misijné tímy do našich miest za účelom pomoci pri zakladaní nových zborov. Taktiež to bude modlitebná a finančná pomoc pre zakladateľov zborov.
Stojíme pred začiatkom spustenia projektu, ktorý potrebuje naše modlitby a podporu. Verím, že chceme vidieť založené zdravé zbory, ktoré budú zasahovať mestá a okolie. K tomu, potrebujeme jedni druhých a veľa Božej milosti a ochrany.
A. pri budovaní a zakladaní nových zborov
B. pri systematickom vyučovaní a budovaní vodcov
C. pri vysielaní krátkodobých misijných tímov, ktoré pomáhajú pri budovaní nových zborov.

Cyril Madaras